image image image image image image
Açık Erişim Farkındalık ve Memnuniyet Anketi Bütün insanlığın ortak paydasını oluşturan bilim, insanlarının ortaya koyduğu birikimi işaret eder. Gelişimi ve hayata yansıması pek çok etkene bağlı olan bu evrensel kavramın "açıklık" niteliği günümüzde daha çok önem kazanmıştır. Açık Erişim konusunda özellikle Araştırmacı ve Akademisyenlerin farkındalıklarını artırmak ve memnuniyetlerini ölçmek için TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından düzenlenen anket sonuçları yayımlanmıştır.
AE2015 Çalıştayı Video Kayıtları Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması; açık erişim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapılarının tartışılması amacıyla gerçekleştirilen 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) video kayıtları erişime açılmıştır.
4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Bildirgesi 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) işbirliği ile 19-21 Ekim 2015 tarihlerinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da yapıldı. 
Driver Rehberi 2.0 Kurumsal Arşivlerimiz için altyapı ve bilgi girişi standartlarını düzenleyen Driver Rehberi 2.0'ın çevirisi ve gözden geçirilerek düzeltilmesi işlemi tamamlanmıştır. Bu rehber, kurumsal arşivlere bilgi girişlerinde asgari standartları sağlamak için anahtar rol oynayacaktır. Her türlü bilgi kaynağı girişini anlatan ve detaylı örnekler veren bu rehber kayıt girişlerinde yol gösterici olacaktır.
Ubuntu 12.04 İşletim Sistemine DSpace 4.1 Kurulumu Bu kurulum, sanal bilgisayara kurulan Ubuntu 12.04 LTS 32 bit işletim sistemi üzerinde test edilmiştir. Başka işletim sistemlerine bire bir uymayabilir. DSpace kurulumunda özellikle üçüncü parti yazılımların sürümlerine dikkat edilmelidir. Kurulum rehberinin hazırlanmasında orijinal dokümantasyon (https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC4x) temel alınmıştır.
OpenAIRE 7. Çerçeve Programı Bütün araştırmalar, önceki araştırmalara dayanır ve bilim insanlarının bilimsel bilgilere erişip bu bilgileri paylaşabilmesi sonucunda ortaya çıkar. Bilgiye erişim, gerek eğitim ve araştırmanın gerekse toplumun ilerlemesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle,  Avrupa Komisyonu (AK) ve Avrupa Araştırma Konseyi (AAK), hibe sağladıkları araştırma sonuçlarının geniş kitlelere ulaşması için açık erişimi desteklemektedir.

Anasayfa

Kamu kaynaklarıyla finanse edilen araştırma sonuçları elektonik ortamda olmalı ve ücretsiz erişilebilmelidir. Bu, açık erişim hareketinin amacıdır.

Açık Erişim, 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi bildirisinde “Bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması.” biçiminde tanımlanmıştır.

Akademik camiada ortak çıkarların yaratılması amacıyla bilginin paylaşılmasına armağan edilmiş toplumsal bir hareket olan Açık Erişim, bugün dünyada pek çok bilim insanı, yayınevi ve araştırmacı tarafından desteklenmektedir. Araştırma sonuçlarının kamuya açık İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak erişilebilmesi ve bu literatürün çeşitli amaçlarla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın kullanılabilmesini esas alan açık erişim çalışmaları Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından da desteklenmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye’de açık erişim arşivi oluşturma süreçlerine yönelik çeşitli düzeydeki girişimlere temel oluşturmak, destek olmak, önerilerde bulunmak, örnek uygulama ve eğitimler çerçevesinde edinilen tecrübeleri paylaşmak üzere ANKOS çatısı altında, 2006 yılında Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) adıyla bir çalışma grubu kurulmuştur. AEKA Grubu’nun amacı;

  • Türkiye’de Açık Erişim hareketinin özümsenmesine öncülük etmek,
  • Dünyada ve Türkiye'de Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi profesyonellerini ve kamuoyunu bilgilendirmek,
  • Açık Erişim bilincinin akademik kurumlar arasında yayılmasına ve uygulamaların gerçekleştirilmesine aracılık etmek,
  • Akademik kurumlarda Kurumsal Arşivlerin oluşturulması için yöntem göstermek,
  • Çalışmaların eşgüdüm içerisinde sürdürülebilesi için işbirliğine gitmek,
  • Eğitici ve yardımcı dokümanları AEKA web sitesinde bulundurmak ve bunların güncel ve güvenilir olmasını sağlamak

şeklinde belirlenmiştir. AEKA Grubu, Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda Türkiye'de bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, ilgili uygulamalarda ANKOS - bilgi profesyoneli - araştırmacı işbirliğini sağlamak, yurt içi ve yurt dışında bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile işbirliğine gitmek misyonuyla çalışmalarını her geçen gün artırarak sürdürmektedir.


Sayfa içeriği, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu tarafından hazırlanmaktadır.