ANKOS

    

Kullanıcı İstatistikleri Grubu


Elektronik bilgi kaynaklarının kullanımı ile ilgili istatistikler  bütün dünyada çok tartışılan bir

konudur ve bu konuda uluslararası standartlar oluşmaya başlamıştır. ANKOS’un kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan değerlendirme ihtiyacı üzerine 2003 yılında “Kullanım İstatistikleri Çalışma Grubu” kurulmuştur. Grup tarafından yapılan çalışmalar ihtiyaç duyulduğunda ANKOS Yürütme Kurulu’na sunulur. Ayrıca bu çalışmalar yıllık ANKOS toplantısı sırasında üyelere duyurulur ve yıllık faaliyet raporunda yer alır. Kullanıcı İstatistikleri Grubu’nun üç üyesi bulunmaktadır.

Misyon:

ANKOS üyesi kurumlarla ilgili sayısal veriler ve abone olunan veritabanları ile ilgili kullanım bilgilerini toplamak; bu bilgilere dayanarak fayda/maliyet analizleri yapmak, böylelikle ANKOS’un çalışmalarını yaparken ve hedeflerini belirlerken sağlam verilerle hareket etmesini sağlamaktır.

Amaç:

Kullanım ile ilgili verilerin elde edilmesinde veritabanı türüne göre standart veri türlerini belirlemek, üye kurumlarla ilgili verileri toplamak, güncellemek ve aboneliklerin doğru bilgilere dayalı biçimde yapılmasını ve sağlıklı biçimde değerlendirilmesini sağlamak, kullanımı toplam maliyetle karşılaştırarak maliyet analizleri yapmak ve üyelerin yenilemelerini yaparken bu analizlere bakarak sağlıklı kararlar oluşturmalarını sağlamak, ANKOS’un konsorsiyumla ilgili planlamaları için doğru veriler sağlamaktır.

Görevler:

1. Üyelerin;

  • Bütçe,
  • FTE (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve öğretim elemanı) sayısı,
  • Toplam nüfus,
  • ANKOS aracılığıyla abone oldukları veritabanı sayısı,
  • Aboneliğe dayalı modeller için üyelerin aboneliklerinin sayısı ve listesi,
  • Her veritabanında bulunan toplam yayın sayısı ve listesi,
  • Üyelerin her bir veritabanı için ödediği miktar,
  • Her veritabanının kullanımı ile ilgili verileri toplamak,

2. Toplanan ve düzenlenen verileri yorumlayarak ANKOS Yürütme Kurulu’na sunmaktır.

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net